Dostępne kursy


Projekt pn. Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej – umowa nr POWR.02.15.00-00-2002/20

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt pn. Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej – umowa nr POWR.02.15.00-00-2002/20

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego


Przestrzeń dla przedstawicieli szkół i pracodawców reprezentujących zawody branży motoryzacyjnej.